بی ام و BMW

*** سایز بندی  لاستیک انواع بی ام و BMW ***

BMW بی ام و  ۱۱۸i        تایر     ۱۹۵/۵۵/۱۶

BMW بی ام و  ۱۲۰i        تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

BMW بی ام و  ۱۲۵کوپه        تایر     ۲۰۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۳۲۰i        تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶   –   ۲۰۵/۶۰/۱۶

BMW بی ام و ۳۲۰کروک        تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و ۳۲۰کوپه         تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و ۳۲۵i            تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

BMW بی ام و  ۳۲۵کروک     تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۲۵کوپه       تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۲۸i           تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۳۲۸iGT        تایر       ۲۲۵/۵۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۳۰i           تایر      ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۳۰کروک     تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۳۰کوپه     تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۳۵کروک     تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۳۳۵کوپه     تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  ۴۲۰i          تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۴۲۸کروک     تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۴۲۸گرن کوپه     تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۵۲۰i    تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

BMW بی ام و  ۵۲۳i    تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

BMW بی ام و  ۵۲۵i    تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۶

BMW بی ام و  ۵۲۸i    تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

BMW بی ام و  ۵۳۰i    تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

BMW بی ام و  ۶۳۰کروک   تایر     ۲۴۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۶۳۰کوپه    تایر      ۲۴۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  ۶۵۰کروک   تایر     ۲۴۵/۴۵/۱۸

BMW بی ام و  ۶۵۰گرن کوپه  تایر     ۲۴۵/۴۵/۱۸

BMW بی ام و  ۷۴۰Li        تایر     ۲۴۵/۵۰/۱۸

BMW بی ام و  ۷۵۰Li        تایر     ۲۴۵/۵۰/۱۸

BMW بی ام و  X1-18       تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  X1-20       تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  X1-28       تایر     ۲۲۵/۵۰/۱۷

BMW بی ام و  X3-20       تایر     ۲۲۵/۶۰/۱۷

BMW بی ام و  X3-25       تایر     ۲۳۵/۵۵/۱۷

BMW بی ام و  X3-28       تایر     ۲۲۵/۶۰/۱۷

BMW بی ام و  X3-30       تایر     ۲۳۵/۵۵/۱۸

BMW بی ام و  X3-35       تایر     ۲۴۵/۵۰/۱۸

BMW بی ام و  X4       تایر     ۲۲۵/۶۰/۱۷

BMW بی ام و  X5       تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۸

BMW بی ام و  X6-50       تایر     ۲۵۵/۵۰/۱۹

BMW بی ام و  Z4-20       تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  Z4-28       تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

BMW بی ام و  Z4-35       تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

نماد اعتماد الکترونيکي