بنز

*** سایز بندی لاستیک انواع بنز ***

بنز  A150                تایر     ۱۸۵/۶۵/۱۵

بنز  A200 TURBO    تایر     ۱۹۵/۵۵/۱۶

بنز  B200               تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

بنز  B200 TURBO    تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

بنز  C180              تایر     ۱۹۵/۶۰/۱۶

بنز  C200              تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶   -۲۰۵/۶۰/۱۶

بنز  C300              تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

بنز  C350              تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۷

بنز  CL500            تایر     ۲۲۵/۴۵/۱۸

بنز  CLS350          تایر     ۲۴۵/۴۵/۱۷

بنز  CLS500           تایر     ۲۵۵/۴۰/۱۸

بنز  E200            تایر     ۲۰۵/۶۰/۱۶

بنز  E230            تایر     ۲۰۵/۶۰/۱۶

بنز  E250             تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۶

بنز  E280             تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

بنز  E300            تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

بنز  E350            تایر     ۲۲۵/۵۵/۱۷

بنز  GLK280        تایر     ۲۳۵/۶۰/۱۷

بنز  GLK350        تایر     ۲۳۵/۶۰/۱۷

بنز  ML350         تایر     ۲۳۵/۶۰/۱۷

بنز  S350           تایر     ۲۳۵/۵۵/۱۷

بنز  S500           تایر     ۲۴۵/۵۰/۱۸

بنز  SL350         تایر     ۲۵۵/۴۵/۱۷

بنز  SL500         تایر     ۲۵۵/۴۰/۱۸

بنز  SLK200       تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

بنز  SLK280       تایر     ۲۰۵/۵۵/۱۶

بنز  SLK350       تایر     ۲۴۵/۴۰/۱۷

نماد اعتماد الکترونيکي