پورشه-پروتون-پژو-پیکان

*** سایز تایر انواع:  پورشه – پروتون – پژو – پیکان ***

پورشه ۹۱۱                 تایر    ۲۴۵/۳۵ZR20  –  ۲۹۵/۳۰ZR20

پورشه باکستر             تایر      ۲۳۵/۵۰ZR17

پورشه پانامرا               تایر    ۲۴۵/۵۰ZR18  –  ۲۷۵/۴۵ZR18

پورشه پانامرا۴S            تایر    ۲۴۵/۵۰ZR18  –  ۲۷۵/۴۵ZR18

پورشه پانامرا توربو        تایر    ۲۵۵/۴۵ZR19  –  ۲۸۵/۴۰ZR19

پورشه کاین                تایر      ۲۵۵/۵۵/۱۸

پورشه کاین S              تایر      ۲۵۵/۵۵/۱۸

پورشه کاین توربو          تایر     ۲۶۵/۵۰/۱۹

پورشه کیمنS                تایر   ۲۶۵/۴۰ZR18  –  ۲۳۵/۴۰ZR18

**************

پوروتون جن تو              تایر      ۱۹۵/۶۰/۱۵

پوروتون ویرا                  تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

پوروتون ایمپیلن             تایر      ۱۹۵/۶۰/۱۵

*************

پژو ۲۰۶                     تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

پژو ۲۰۶صندوقدار          تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

پژو ۲۰۷                     تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

پژو پارس                    تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

پژو ۴۰۵                     تایر      ۱۸۵/۶۵/۱۴

پژو ۴۰۷                     تایر      ۲۳۵/۵۵/۱۷

پژو روآ                       تایر      ۱۶۵/۸۰/۱۳

پژو آردی                     تایر     ۱۶۵/۸۰/۱۳

************

پیکان              تایر    ۱۶۵/۸۰/۱۳   – ۵۶۰R 13

پیکان وانت       تایر    ۱۶۵/۸۰/۱۳   – ۵۹۰R 13

 

نماد اعتماد الکترونيکي