تویوتا

*** سایز بندی تایر انواع تویوتا  ***

تویوتا GT86                              تایر      ۲۰۵/۵۵/۱۶

تویوتا آریون                               تایر      ۲۱۵/۵۵/۱۷

تویوتا پرادو GX  چهاردر                تایر      ۲۶۵/۶۵/۱۷

تویوتا پرادو GX  دودر                   تایر      ۲۴۵/۷۰/۱۷

تویوتا پرادو VX  چهاردر                تایر     ۲۶۵/۶۰/۱۸   –  ۲۶۵/۶۵/۱۷

تویوتا پرادو VX  دودر                   تایر     ۲۶۵/۶۰/۱۸   – ۲۶۵/۶۵/۱۷

تویوتا راو۴                                تایر    ۲۲۵/۶۵/۱۷   –  ۲۱۵/۷۰/۱۶  –  ۲۳۵/۵۵/۱۸

تویوتا فورچونر                           تایر      ۲۶۵/۶۵/۱۷

تویوتا کرولا GLI                         تایر      ۲۰۵/۵۵/۱۶

تویوتا کرولا XLI                         تایر      ۱۹۵/۶۵/۱۶

تویوتا کمریGL                         تایر      ۲۱۵/۶۰/۱۶

تویوتا کمری GLX                      تایر    ۲۱۵/۵۵/۱۷   –  ۲۱۵/۶۰/۱۶

تویوتا کمری SE                        تایر   ۲۱۵/۵۵/۱۷

تویوتا لندکروز GXR                    تایر  ۲۸۵/۶۵/۱۷   –  ۲۸۵/۶۰/۱۸

تویوتا لندکروز VXR                    تایر  ۲۸۵/۶۵/۱۷   –  ۲۸۵/۶۰/۱۸

تویوتا هایلوکس تک کابین           تایر  ۲۰۵/۷۰/۱۵

تویوتا هایلوکس دو کابین             تایر  ۲۰۵/۷۰/۱۵

تویوتا هایلوکس دو کابین بلند       تایر  ۲۶۵/۶۵/۱۷   –   ۲۵۵/۷۰/۱۵

تویوتا یاریس                            تایر    ۱۸۵/۶۰/۱۵  –  ۱۷۵/۶۵/۱۴

 

نماد اعتماد الکترونيکي