Theme Settings
Background Color
Background Texture
Body font
Header font
Navigation font
رنگ لینک
Footer Link Color

باد تایر

تنظيم باد تاير

فشار باد مناسب قدرت تاير را در برابرنيروي وزن و شرايط مختلف رانندگي مانند ترمز کردن ,شتاب گرفتن و غيره بيشتر مي کند .بهترين وضعيت تاير ,با فشار باد مناسب مهيا مي شود,بنابراين بايد حداقل دو هفته يکبار فشار باد را تنظيم کنيد.

اگر فشار باد خيلي زياد باشد معايب زير ظاهرمي شود: -باريک شدن سطح تماس و کاهش قابليت هاي تاير و پايداري آن . -سلب آرامش و راحتي در رانندگي! -ساييده شدن بيش از حد قسمت مياني. قابليت جذب نيرو هاي وارده از جاده به لايه هاي مياني از بين مي رود و با کم شدن استقامت آنها در برابر نيروها آسيب پذيريشان زياد مي شود . -به دليل تجمع نيروهادر مرکز آج ها لايه هاي لاستيکي در زمان گرم شدن تمايل زيادي به جدا شدن دارند.

-اگرفشار باد کم باشد معايب زيرظاهر مي شوند: -زياد شدن مصرف سوخت به دليل افزايش سطح تماس با جاده -اگر چرخ هاي جلو کم باد باشند فرمان سفت و يا به يک سمت کشيده مي شود -ساييده شدن سريع تر و بيشتر قسمت بيروني آج ها -در زمان حرکت به دليل تغيير شکل زياد در منطقه تماس با جاده حرارت فوق العاده بالا مي رود و امکان جداشدن لايه ها بيشتر ميشود که اين مساله خطرات زيادي در پي دارد -موج دار شدن و بالا رفتن حرارت در سرعت هاي بالا -له شدن تيوپبين رينگ و حلقه داخلي تاير چند نکته: -براي حرکت در بزرگراه ها و با سرعت بالا فشار باد را طبق سفارش کارخانه بيشتر کنيد -خودرويي که بار سنگين حمل مي کند دقيقا شرايط تايرکم باد را دارد. -باد تاير را هميشه در حالت سرد و يا زماني که ۲تا۳ کسلومتر با سرعت کم حرکت کرده تنظيم کنيدزيرا حرارت فشار را افزايش مي دهد تابش نور خورشيد در زمان پارک طولاني يز چنين حالتي ايجاد ميکند. هيچگاه اين اضافه فشار را در زمان گرم بودن تاير خارج نکنيدزيرا هنگام خنک شدن تاير دچار کمبود وزن مي شود بعد از تنظيم باد در پوش “والو”را با دقت ببنديد تنها به چشم خود براي تنظيم باد اعتماد نکنيد حتما به فشار استاندارد داده شده توسط کارخانه سازنده توجه کنيد همواره فشار باد تاير زاپاس را بيشتر از حد اکثر فشار داده توسط کارخانه سازنده تنظيم کنيد

نماد اعتماد الکترونيکي